વસાવી વેબસાયીટુઅ પેઅલોં પાનોં

વસાવી વેબસાયીટુમ આમુંહ તુમાંઅ આવકાર કેઅતેંહ!

ઈયુ વેબસાયીટુમ તુમુંહ વસાવી બોલીમ ચોપળ્યા વાચી સેકતેંહ, ગીતેં ઉનાય સેકતેંહ, વીડીયો હીઅ સેકતેંહ, આને વસાવા લોકુંઅ રીતી-રીવાજુંઅ ફોટા હીઅ સેકતેંહ, આને જોરુલ પોળે તા તોં બાઠોં તુમુંહ ઉતાવી બી સેકતેંહ. આરી-આરી તુમુંહ વસાવી આંબુળીમ, વસાવી દેહવાલીમ, આને વસાવી ખાનદેસીમ પોરમેહેરુઅ ગોઠ વાચી સેકતેંહ.

તે ગોઠ વાચાંઅ ખાતુર તુમુંહ એઠા દેદલો લીંક દાબાવા.

વસાવી આંબુળી

વસાવી દેહવાલી

વસાવી ખાનદેસી

 

આમનેંહ આસ્યા હાય કા તે ગોઠ વાચતા પોરમેહેર તુમાંઅરી જોં ગોગેહ તોં તુમુંહ હોમજાહ આને તીયાઅ આસીરવાદ મીલવાહ.