ફોટાંઅ જાગો

ઈંહીં આમુંહ તુમાંઅ ખાતુર વસાવા લોકુંઅ ફોટા થોવ્યાહ. તે હેરાંઅ આને ઉતાવાંઅ તુમનેંહ સુટ હાય. મોડા માપુઅ ફોટો હેરાંઅ ખાતુર હાનાઅ ફોટાપેઅ ક્લીક કેરા.